Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zákazníkov eshopu a divadla Pivovaru ERB

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame týmto poskytujeme informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) ako aj zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tu sa medzi iným dozviete, aké vaše osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe, komu môžu byť poskytnuté a aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním.

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť ERB – Eduard Rada Breweries, s. r. o., IČO: 36830933, so sídlom: Novozámocká 2, 96901 Banská Štiavnica, zapísaná v obchodnom registri OS Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 13583/S

(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Aké Vaše osobné údaje spracúvame?

Prevádzkovateľ o Vás, prípadne iných osobách uvedených v objednávke a v objednávke vstupeniek, spracúva iba nevyhnutné osobné údaje potrebné na to, aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, t.j. spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pre doručenie, telefónne číslo, email, IBAN.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

  • pri plnení zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste
  • na účel identifikácie klienta pri uzatvorení, plnení a ukončení tejto zmluvy,
  • na účel plnenia zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy.

(najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie)

Pre tieto účely je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následné plnenie (dodanie tovaru). Bez týchto údajov by sme neboli schopní túto zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce práva a povinnosti.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme žiadnym tretím osobám.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania Vášho zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s ním.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, resp. je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie zo zmluvy, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti (poštou alebo elektronickými prostriedkami) ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba môže aj o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť iba za predpokladu, že dotknutá osoba hodnoverne preukáže svoju totožnosť.

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: písomne na adresu prevádzkovateľa alebo emailom na adresu:

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej forme. V elektronickej forme ich spracovávame na web stránke nášho e-shopu, divadla.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov pre zákazníkov e-shopu a pre zákazníkov nakupujúcich vstupenky do prevádzky prevádzkovateľa nadobúdajú platnosť dňom účinnosti Nariadenia, t.j. dňom 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaní na webovej stránke eshopu a webovej stránke nášho divadla.