Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ERB- Eduard Rada Breweries,s.r.o., IČO: 36 830 933 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Údaje predávajúceho:
ERB – Eduard Rada Breweries, s.r.o.
Sídlo : Novozámocká 2, 969 01 Banská Štiavnica
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK84 0900 0000 0050 4866 5258 (IBAN)
IČO: 36 830 933
DIČ: 2022438319
Telefón: +421 918 182 859
E-mail:

Podnikateľský subjekt je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 13583/S.

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Banskobystrický kraj. Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1.  E-mail: .

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom. Ul. SNP 610/120, 965 01 Žiar nad Hronom. E-mail: .

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru resp. sťažnosti (sídlo predávajúceho je adresa, na ktorej môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť).

1.3. Nakupovať na našej internetovej stránke môžu primárne len osoby staršie ako 18 rokov. Návštevník stránky, ktorý nedosiahol 18 rokov je oprávnený nakupovať iba položky ktoré neobsahujú alkohol (reklamné predmety, poháre, nealko pivo).

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. V prípade, že kupujúci neuhradí plnú kúpnu cenu v hotovosti pri dobierke (ak zvolil tento spôsob platby), predávajúci si vyhradzuje práva objednaný tovar kupujúcemu nevydať.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4 Objednávky sú zasielané len na území Slovenskej republiky.

4. Základné informácie o produktoch

4.1. Pivo zasielame s minimálnou trvanlivosťou 2 mesiace. Minimálny nákup piva je 10 ks fliaš a maximálny nákup piva je 40 ks fliaš.

4.2. Pivo sa má skladovať na chladnom a tmavom mieste, pretože je chemicky neupravované.

4.3. Alergény obsiahnuté v pive: glutén.

4.3. Cena piva na internetovom obchode je uvedená s DPH.

4.4. Fľaše od piva sú nevratné.

4.5. Tovar sa dá objednať len cez internetový obchod: http://pivovarerb.sk/eshop/. V prípade komplikáciu kontaktujte nás cez

5. Práva a povinnosti kupujúceho

5.1. Kupujúci je povinný:

  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná

5.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5.3. Predaj alkoholu je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Odoslaním elektronického formulára s objednávkou alkoholu kupujúci zároveň potvrdzuje, že ku dňu objednávky dovŕšil vek 18 rokov. Predávajúci je oprávnený túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti.

6. Dodacie a platobné podmienky

6.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

6.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 3 pracovných dní od vytvorenia objednávky kupujúcim a v prípade, že je objednávka tovaru, ktorý má predávajúci na sklade riadne vytvorená počas pracovného dňa, pričom ako spôsob platby je zvolená úhrada v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo platba kartou online.

6.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane.

6.4. Tovar je doručený kuriérom v dňoch od utorka do piatku. Objednávky prijaté vo štvrtok po 10:00 budú expedované až po víkende, z dôvodu zabezpečenia kvality tovaru.

6.5. Kupujúci dostane tovar primárne v kartónových obaloch (resp. v drevených debničkách pri konkrétnych druhoch tovaru, tak je uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho)

6.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

6.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo.

6.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

6.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 6.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.11. Spôsoby platieb: Kartou online, v hotovosti pri prevzatí tovaru (tzv. dobierkou), prevodom na účet predávajúceho uvedeného vo všeobecných ustanoveniach týchto obchodných podmienok, Sporopay.

6.12. Doprava a balné: Fľaškové pivá – cena pri odbere 1-10 ks je 9 € s DPH, pri odbere 11-20 ks piva je 12 € s DPH, pri odbere 21-30 ks 18 € s DPH a pri odbere 31-40 ks piva je cena 20 € s DPH.

Maximálny odber v kategórií pivo je 40 ks na objednávku.

Archívny ERB – cena pri odbere1-2 ks kompletu je 9 € s DPH, pri odbere 3-4 ks kompletu 12 € s DPH, pri odbere 5-6 ks kompletu 18 € s DPH a pri odbere 7-8 ks kompletu je cena 20 € s DPH.

Maximálny odber v kategórií Archívny ERB je 8 ks na objednávku.

Drevená debnička s pivami – cena za odber 1 kompletu je 10 € s DPH, pri odbere 2 kompletov je cena 20 € s DPH a pri odbere 3-4 kompletov je cena 30 € s DPH.

Maximálny odber v kategórií drevená debnička je 4 ks na objednávku.

Poháre – cena pri odbere 1-5 ks je 9 € s DPH, pri 6-10 ks je 12 € s DPH.

Maximálny odber v kategórií poháre je 10 ks na objednávku.

6.13. Zmeny cien za dopravu a balné je vyhradené.

7. Reklamačný poriadok

7.1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).

7.2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8. Osobné údaje a ich ochrana

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

8.3 Odoslaním údajov vyjadruje kupujúci resp. objednávateľ tovaru súhlas so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu http://pivovarerb.sk/eshop/ sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci resp. objednávateľ tovaru prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Výnimku predstavujú prípadní externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na bezproblémové doručenie tovaru. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. Zákonným predpisom je zák. č. 122/2013 Zz. o ochrane osobných údajov.

9. Vrátenie tovaru

9.1. V súlade s ustanovením §7 ods. 1 zákona č. 102/2012 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, okrem tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (t.j. napríklad pivné výrobky). Za prevzatie tovaru sa považuje deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme objednaný tovar od kuriéra. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Pre vrátenie peňazí spotrebiteľ uvedie číslo účtu (pokiaľ nebude dohodnutý iný spôsob vrátenia peňazí). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2012 Z.z.

9.2 Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar, a to v lehote 15 dní od doručenia dobropisu na adresu predajcu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

9.3 Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:

  • Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov,
  • Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený,
  • Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania

Informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

10.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. VOP Divadla ERB

Článok 1: Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup vstupeniek na divadelné predstavenie prostredníctvom webovej stránky www.pivovarerb.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenia zmluvy o kúpe vstupenky.

Článok 2: Vstupenky

2.1 Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky.
2.2 Vstupenka bez kontrolného QR kódu alebo inak úmyselne alebo neúmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné predstavenie, ktorého sa vstupenka týka, respektíve do divadla.
2.3 Kúpou vstupenky zákazník berie na vedomie a akceptuje, že:
a) vstup do hľadiska po začiatku predstavenia je zakázaný, z tohto dôvodu sa odporúča prísť na predstavenie s dostatočným predstihom,
c) vstup do hľadiska je zakázaný s batohmi, dáždnikmi a s príručnou batožinou okrem menších kabeliek,
d) vstup do hľadiska je zakázaný osobám v kabátoch, bundách, kožuchoch a v mimoriadne znečistenom odeve,
e) počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov,
f) fotografovanie a výroba audio- a videozáznamu predstavenia alebo jeho časti sú prísne zakázané,
g) je zakázané rušiť predstavenie, jeho priebeh, účinkujúcich umelcov pri realizácii predstavenia, ako aj rušiť iných návštevníkov pred predstavením alebo počas predstavenia v priestoroch Divadla ERB, najmä, no nielen hlasným rušením predstavenia, zvonením mobilného telefónu, nedôstojným a neprístojným správaním alebo iným rušivým konaním zo strany zákazníka pred predstavením alebo počas predstavenia,
h) vstup na predstavenie je zakázaný zákazníkovi v stave (najmä, no nielen pod vplyvom návykových, omamných alebo psychotropných látok, prípadne v inom nevhodnom stave), v akom bude rušiť predstavenie, alebo ak existuje dôvodná obava, že bude rušiť predstavenie, jeho priebeh alebo iných zákazníkov v neprimeranom rozsahu,
i) vstup na predstavenie je zakázaný zákazníkovi v prípade, že existuje dôvodná obava, že predstavenie alebo prítomnosť zákazníka na predstavení môže mať vplyv na zdravie alebo život zákazníka alebo iných osôb,
j) je zakázané správanie zákazníkov a návštevníkov v rozpore s dobrými mravmi a/alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj správanie, ktoré zasahuje alebo je dôvodná obava, že by mohlo zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov, ako aj cti a dôstojnosti iných zákazníkov alebo návštevníkov, zamestnancov divadla, účinkujúcich umelcov, ako aj iných osôb,
2.4 Divadlo ERB si vyhradzuje právo na využitie a manipuláciu kapacity hľadiska pre svoje potreby, pre potreby obchodného a iného charakteru.

Článok 3: Nákup, predaj, rezervácie vstupeniek

3.1 Nákup vstupeniek na predstavenie je možné osobne v reštaurácií Pivovaru ERB, Obchodíku ERB alebo prostredníctvom webovej stránky www.pivovarerb.sk.

3.2 Vstupenkami zakúpenými online je možné sa preukázať v tlačenej aj elektronickej podobe. Každá vstupenka zakúpená online je opatrená jedinečným QR kódom/čiarovým kódom, ktorý bude nasnímaný na to určeným čítacím zariadením pred vstupom do sály. Zákazník je povinný po nákupe online vstupenky bezodkladne skontrolovať, či mu bola online vstupenka doručená na emailovú adresu, ktorú uviedol ako elektronickú adresu na doručenie vstupenky, a skontrolovať správnosť údajov na online vstupenke (dátum, názov predstavenia, sedadlo). Musí tak urobiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do začiatku konania predstavenia, na ktoré sa online vstupenka vzťahuje. Ak zákazník oneskorene uplatní reklamáciu online vstupenky, jeho právo na uplatnenie reklamácie voči Divadlu ERB zaniká v celom rozsahu. Divadlo ERB nezodpovedá za nedoručenie online vstupenky v prípade nesprávne zadanej emailovej adresy zákazníka. Vstupenky na predstavenia nie je možné rezervovať.

3.3 V pokladniciach Pivovaru ERB je možná platba v hotovosti, kartou alebo poukazom. Poukaz je nutné nahlásiť dopredu pri rezervácií predstavenia na e-mailovú adresu alebo na tel. 045 6789 556. Zákazníci majú možnosť zakúpiť vstupenky na mieste počas otváracích hodín reštaurácie a obchodíku ERB.

Článok 3: Vrátenie peňazí

3.1 Zakúpené vstupenky na predstavenie nie je možné vrátiť ani vymeniť, ani žiadať za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu okrem prípadu zrušenia konkrétneho predstavenia. V prípade zrušenia predstavenia vrátime na účet, z ktorého bolo uhradené. V prípade zrušenia predstavenia bude Divadlo ERB kontaktovať zákazníka prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov a informovať ho o možnosti vrátenia peňazí.

3.2 V prípade straty vstupenky na predstavenie nám napíšte na email: a zašleme Vám náhradnú vstupenku na mail z ktorého bola objednaná.

3.3 O zrušení a zmene programu Divadlo informuje bezodkladne prostredníctvom svojej webovej stránky www.pivovarerb.sk a oznamom na vchodových dverách Divadla a v pokladni Divadla ERB. Hromadných zákazníkov a zákazníkov, ktorí si zakúpili vstupenku online prostredníctvom web stránky Divadla informuje Divadlo aj telefonicky alebo e-mailom v prípade, ak je to z časového alebo technického hľadiska možné a ak má k dispozícii kontaktné údaje na zákazníka.

3.4 V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia z akéhokoľvek dôvodu nemá zákazník nárok na náhradu iných výdavkov/nákladov v súvislosti s predstavením, na ktoré si zakúpil vstupenku – najmä dopravu do miesta/z miesta podujatia, ubytovanie, stravu a pod.

Článok 4: Záverečné ustanovenia

4.1 Tieto VOP sú platné a účinné okamihom ich zverejnenia na webovej stránke Divadla ERB.

4.2 Divadlo ERB si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť tieto VOP. Zmeny a doplnenia vstupujú do platnosti okamihom ich zverejnenia na webovej stránke Divadla ERB.

4.3 Záväzné právne vzťahy medzi Divadlom ERB a zákazníkom vznikajú na základe týchto VOP a platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V Banskej Štiavnici, dňa 1.1.2018

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: ERB- Eduard Rada Breweries, s.r.o., Sídlo : Novozámocká 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 830 933, E-mail:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.